**Algemene Voorwaarden**

Art. 1 definities
Opdrachtnemer is Dynamic Cycling,Annie van Eesstraat 25 2331 JR te Leiden, of haar rechtsopvolgers, verder te noemen Dynamic Cycling.
Opdrachtgever is degene die namens zichzelf en/of ten behoeve van meerdere (rechts)personen een sportclinic, sport of tourevenement boekt bij Dynamic Cycling.
Degene die door de opdrachtgever als participant aan een sportclinic van Dynamic Cycling wordt opgegeven is de deelnemer.
Sportclinic of een sport/tourevenement is een activiteit die direct of indirect gebaseerd is op sport en veelal onder leiding van een sporter wordt uitgevoerd door Dynamic Cycling.
Prijs is de door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen geldelijke tegenprestatie voor de door opdrachtnemer te leveren diensten en materialen.
De opdrachtgever kan ook een sponsor betreffen.

Art. 2 toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en Dynamic Cycling,
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij op schrift zijn gesteld en door beide partijen akkoord zijn bevonden en ondertekend. Indien de opdrachtgever of derden gebruik maken van eigen algemene voorwaarden die (op een onderdeel) strijdig zijn met deze voorwaarden, dan prevaleren deze algemene voorwaarden (op strijdige onderdeel).

Art. 3 offertes
Een offerte is geldig tot en met de daarin genoemde vervaldatum. Na deze datum vervalt de offerte automatisch. Een aanvraag voor offerteverlenging dient schriftelijk te worden ingediend.
Een overeenkomst met Dynamic Cycling komt tot stand indien de opdrachtgever zijn/haar instemming met een offerte van Dynamic Cycling schriftelijk, of per e-mail Dynamic Cycling heeft bevestigd. Op zijn/haar instemming met een offerte dient de opdrachtgever te vermelden: boekingsgegevens zoals naam/ namen van de deelnemers, contactadres, woon/vestigingsplaats, telefoonnummer(s), eventueel emailadres, naam activiteit en (voorkeurs)datum van de activiteit.
De opdrachtgever verklaart namens de deelnemer(s) bij de instemming met de offerte dat de deelnemer(s) deze voorwaarden kennen en accepteren. De opdrachtgever ontvangt na het totstandkomen van de overeenkomst een factuur.

Art. 4 aanbetaling
In geval van een groepsboeking of sponsoring wordt een aanbetaling in de offerte opgenomen. Dit bedrag dient na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan. De aanbetaling is 75% van het in de offerte genoemde totaalbedrag ofwel het percentage zoals is overeengekomen.
De aanbetaling dient te allen tijde bijgeschreven te zijn vóór aanvang van de activiteit. Indien dit niet het geval is vindt de activiteit geen doorgang en blijft het aan te betalen bedrag gewoon aan Dynamic Cycling verschuldigd.
Binnen de in de offerte aangegeven termijn dient de aanbetaling te zijn voldaan op rekeningnummer .
Kosten van extra deelnemers die niet in de initiële offerte/overeenkomst staan opgenomen, of kosten voor aanvullende diensten die niet in de initiële offerte/overeenkomst staan opgenomen, worden apart gefactureerd.
Voor wijzigingen in de offerte/overeenkomst worden wijzigingskosten in rekening gebracht.
Wijzigingen in de offerte/overeenkomst voor aanvang van de activiteit, die van invloed zijn op de aanbetaling, worden niet in mindering gebracht op de aanbetaling.

Art. 5 prijzen en betalingen
Alle prijzen die vermeld staan in offertes en/of de overeenkomst zijn exclusief BTW. BTW wordt apart op de factuur vermeld.
Het resterende bedrag, eventueel aangevuld met extra diensten, dient binnen de eveneens in de offerte en/of de overeenkomst aangegeven termijn te worden voldaan.
Indien betaling binnen de gestelde termijnen achterwege blijft dan is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd aan Dynamic Cycling van 15% over het alsdan openstaande bedrag.
Indien de opdrachtgever nalatig is in zijn/haar betalingsverplichting jegens Dynamic Cycling en Dynamic Cycling de vordering ter incasso uit handen moet geven aan een gerechtsdeurwaarder, dan zijn alle kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele buitengerechtelijke kosten in verband met een gerechtelijke procedure zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever..

Art. 6 annulering
Gehele of gedeeltelijke annulering dient per aangetekend schrijven aan Dynamic Cycling te worden medegedeeld.
In het geval van een annulering geldt dat de opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd is aan Dynamic Cycling:
annulering vanaf boekingsdatum t/m 31 dagen voor aanvangsdatum: 70% van het totale factuurbedrag.
annulering vanaf 30 dagen t/m 15 dagen voor aanvangsdatum: 80% van het totale factuurbedrag
annulering vanaf 14 dagen t/m 7 dagen voor aanvangsdatum: 90% van het totale factuurbedrag.
annulering binnen een week voor aanvangsdatum 100% van totale factuurbedrag

Art. 7 instructie en reglementen
De opdrachtgever en deelnemer(s) onderwerpen zich aan de door Dynamic Cycling of de door Dynamic Cycling aangewezen toezichthoudende begeleiding gegeven instructie en reglementen en verklaren deze na te leven. Het betreft in het bijzonder reglementen aangaande de orde en discipline welke noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de aanwezigen, deelnemers, gebruik van accommodatie, behoud van materialen en het naleven van goede en veilige instructies.
Indien de opdrachtgever of deelnemer(s) de instructies en/of reglementen overtreden, dan is dat een reden om de opdrachtgever of de deelnemer(s) verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van de betaalde bedragen. Nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd door de opdrachtgever.

Art. 8 materialen
Dynamic Cycling verzorgt haar activiteiten met gedegen en goed functionerende materialen.
Kosten ten gevolge van reparatie of kosten door schade, diefstal of vernieling door onzorgvuldige omgang met het materiaal, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De kosten worden opgenomen in een aparte factuur die volgens de daarin aangegeven betalingstermijn dient te worden voldaan. (zie ook betaling).
Dynamic Cycling is niet verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of diefstal aan eigen materiaal van de opdrachtgever of de deelnemer(s).

Art. 9 accommodatie
Op het gebruik van accommodaties voor activiteiten van Dynamic Cycling zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Art. 10 eigen risico
De opdrachtgever en deelnemer(s) verklaren dat hij/zij het programma van de sportclinic uitsluitend en alleen uitvoeren voor eigen risico. Kosten voor enig ongeval of letsel wordt geheel door hem/haar gedragen.
Van de deelnemer wordt minimaal een redelijke conditie verwacht waarbij fysieke inspanning geen belemmering oplevert voor zijn/ haar functioneren.
Indien men deelneemt onder medische indicatie dient dit voorafgaand aan de sportclinic bij Dynamic Cycling te worden gemeld.
De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico´s met zich meebrengt en (vervolg)schade die tengevolge van de beoefening van sportactiviteit georganiseerd door Dynamic Cycling, voor eigen risico neemt.
De opdrachtgever en deelnemer(s) vrijwaren Dynamic Cycling voor aanspraken van derden in verband met de opdracht.
Dynamic Cycling is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in accommodatie of gebruikmaking van vaste routes of uitgezette routes, hoe zorgvuldig ook gekozen.


Art. 11 overmacht
Dynamic Cycling houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten in overmachtsituaties.
Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de activiteit wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Dynamic Cycling niet vermeden kan worden en zij niet, op grond van de wet de overeenkomst of maatschappelijke opvatting, voor haar rekening moet komen.
In dat geval is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de activiteit voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat Dynamic Cycling in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.
Indien en voor zover Dynamic Cycling haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de opdrachtgever de daarmee overeenkomstige prijs niet verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door Dynamic Cycling aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

Art. 12 toepasselijk recht en bevoegde Rechter
Op alle geschillen met betrekking tot de boeking aangegaan met Dynamic Cycling is het Nederlands Recht van toepassing.